Another one bites the dust

28 Juli 2017

Another one bites the dust

? Groen Ninove tevreden met negatief advies stadsbestuur tegen leemontginning aan Hof Ter Duyst!  ?U heeft er ongetwijfeld de voorbije weken van gehoord: de firma Ontginning

De Mets (ODM) heeft eind juni een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning te bekomen om de ontginning en opvulling van de bestaande putten te realiseren aan steenbakkerij Hove, achter de wijk Ter Duyst. Concreet wenst de firma een 3ha te ontginnen en 6,5 (+3) ha op te vullen op percelen die grenzen aan het beschermd landschap De Diepe Straten. De opvulling zou gebeuren met gronden die op bouwwerven in Vlaanderen worden afgegraven, hetgeen een vervoer over ettelijke kilometers met zich zou meebrengen. Groen-voorzitter Annelies Lievens is tevreden dat het stadsbestuur een krachtig, onderbouwd en onvoorwaardelijk advies heeft afgeleverd.

Gedreven actiecomité uit de buurt verzamelt een pak handtekeningen én argumenten

Zeer snel reageerde de buurt en werd een actiecomité (www.reddediepestraten.be) opgericht om deze ? megalomane ? plannen naar de prullenbak te verwijzen. Op 18/7 hield de stad een informatievergadering waar meer dan 200 buurtbewoners hun grieven te berde brachten. De vragen van de bewoners waren zo pertinent dat ze ODM letterlijk het zwijgen oplegden.

Het actiecomité overhandigde aan de stad een petitie met op dat moment 993 handtekeningen en had haar huiswerk goed gemaakt. Ze bracht een zeer fijne analyse van het project op basis van een doorlichting van alle documenten en kwam tot de vaststelling dat ? daar waar ODM beweerde een recht te hebben verworven op basis van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) - om de putten op te vullen - dit in dat PRUP wel helemaal niet zo te lezen is. Er stond nl. dat een deelse opvulling in functie van de nabestemming mogelijk was gezien de initiatiefnemer een tracé gevonden had die de wijken niet zou belasten (Galgeveldbaan, Groenstraat N460). In het huidig project ligt net een volledig ander tracé voor dat de wijken en Denderhoutembaan en kruispunt Slaghmuylder zeer zeker belast.

Verder meent ODM ook dat de opvulling nodig is om de nabestemming te realiseren (ze kunnen als het ware niet anders dan hun zakken vullen met het opvullen van die putten!). Die nabestemming is "recreatief" zoals een stadsrandbos en is perfect mogelijk zonder een opvulling, bvb. in de put zelf, maar dat is natuurlijk minder lucratief. De grond om de putten op te vullen komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Maar liefst 1 miljoen m³ dient te worden getransporteerd om dit ?knotsgekke- project van ODM te kunnen realiseren.

Het tracé dat ODM voorstelt zou van aan de putten over de Ruysbroeckbaan, Jagersweg, Poeldeniersweg en een tijdelijke (20 jaar!) aan te leggen werfweg om zo uit te komen op de Denderhoutembaan. Van daar zegt ODM de helft van de vrachtwagens door de dorpskern van Denderhoutem te willen sturen en de andere helft langs Ninove (tracé Denderhoutembaan ? Kruispunt Slaghmuylder ? Aalstersesteenweg ? Kruispunt Den Doorn ? N45).

Schepencollege adviseert negatief

Het Ninoofs schepencollege van vrijdag 28 juli volgt het actiecomité en de vele reeds ingediende bezwaren met een negatief advies vanwege de stad Ninove. Groen Ninove is tevreden met dit standpunt en overloopt de voornaamste punten.

1.Leefbaarheid van de buurt in gedrang

Schepen van Mobiliteit  en Leefmilieu Wouter Vande Winkel: "De stad Ninove heeft in mei 2012 reeds negatief geadviseerd over een eventuele opvulling na ontginning of diepere ontginning net omdat bijkomend zwaar vrachtverkeer niet wenselijk was voor de omliggende wijken. Dat advies was overigens al in lijn met het PRUP, dat een opvulling enkel vooropstelde in functie van de nabestemming van recreatief groen. Taluds profileren of lokaal beperkt aanvullen om kwalitatief groen mogelijk te maken kan wel, maar louter opvullen om commerciële redenen laat het PRUP niet toe.".

2. Natuur bedreigd en bedreiging van verkeersveiligheid

"Het project van ODM zou onze holle wegen en kouters - een landschappelijk beschermd gebied - serieus bedreigen en de verkeersveiligheid van onze fietsers en schoolgaand verkeer zou serieus in het gedrang komen, zeker aan kruispunt Slaghmuylder, dat nu zonder twijfel al één van de gevaarlijkste punten van Ninove is voor de zwakke weggebruiker." vertelt Groen voorzitter en buurtbewoonster Annelies Lievens. "Er is ook geen draagvlak voor zoveel zwaar transport. De ontsluiting via de kern van Denderhoutem is pure waanzin en hetzelfde geldt voor het traject richting Ninove via de Denderhoutembaan, een straat met betonplaten die daveren onder zwaar verkeer en de Aalstersesteenweg waar het traject voorbij een school loopt. 20 jaar lang gemiddeld 26 zware 31-tonners per dag is gewoonweg onverantwoord ".

Wat nu?

"De eerste horde is genomen door het negatieve advies van de stad" vult ondervoorzitter van Groen Ninove en Gecoro-raadslid Joachim De Maeseneer aan. Natuurlijk is het de provinciale deputatie die beslist of het project kan doorgaan dus het is nog afwachten tot half september voor we weten of de huidige plannen zullen doorgaan. Het grondverzet voor de ontginning is peanuts in vergelijking met wat nodig is om de putten op te vullen. We zijn alleszins zeer tevreden dat de stad in hun advies gemeld heeft dat er destijds geen project MER werd uitgevoerd over de opvulling. Dat is toch ? los van de inhoud ? een serieus procedureel probleem voor ODM die de provincie normaal gezien niet naast zich neer kan leggen."