Discussie rond hoofddoek

28 Oktober 2016

Discussie rond hoofddoek

De gemeenteraad van oktober leidde tot een stevige discussie rond de vraag of en in welke mate de stad hoofddoeken kan toelaten dan wel verbieden voor het personeel. Geen van de voorstellen haalde echter een meerderheid. Aanleiding was de indiensttreding van een intergemeentelijke projectmedewerker die instaat voor het onthaalbeleid voor mensen met een migratieachtergrond. Zowel N-VA als Forza grepen het feit dat deze medewerker met een hoofddoek verscheen op de werkvloer aan om een striktere houding in deze materie aan te nemen. Twee vormen van reglementering bepalen het kader waarin dit thema door de stad behandeld wordt: de deontologische code en het arbeidsreglement. De deontologische code bepaalt dat personeelsleden tijdens de diensturen geen tekens mogen dragen die wijzen op een politieke, ideologische of filosofische strekking. Het arbeidsreglement stelt dat de kledij van het personeel niet provocerend of excentriek mag zijn. "Zonder in detail te treden toont het voorval dat Forza en N-VA aangrijpen juist aan dat die bepalingen voldoende zijn om de neutraliteit van het personeel te garanderen," zegt schepen Wouter Vande Winkel.

Noch het voorstel van Forza om een totaalverbod in te voeren, noch het voorstel van N-VA om een verbod in te voeren voor personeelsleden met een publieke functie, noch het voorstel van Open VLD om een verbod in te voeren voor loketfuncties haalden een meerderheid binnen de gemeenteraad. "Ons standpunt is duidelijk," vertelt Groen-voorzitster Annelies Lievens, "Sommige mensen zien de hoofddoek als een bedreiging, maar al te restrictieve maatregelen zijn contraproductief en leiden tot een ambtenarenkorps dat geen weerspiegeling is van onze samenleving. Kijk maar naar Engeland, waar zowel moslims als Sikhs zich welkom voelen bij de politie. En een divers korps kan het beste omgaan met onze diverse samenleving."

"Dat mensen vragen hebben bij de vele veranderingen in onze samenleving, is begrijpelijk. Dat mensen soms bang worden als ze naar het nieuws kijken, kunnen we begrijpen. De vraag vandaag die alle politici moeten beantwoorden is de volgende: ga je angsten verhogen of ga je bruggen bouwen en verbinden?" zegt Lievens, "Guy D'Haeseleer doet niet liever doen dan spanningen creëren, in de hoop dat dit hem dan stemmen oplevert. Eigen profijt op de kap van de samenleving. Wij kiezen voor een andere oplossing: dialoog, empathie, bruggen bouwen, respect en samen, met vele anderen in de maatschappij, werken aan een betere samenleving. Dat vergt tijd en geduld. Maar we zien er diep van overtuigd dat het de enige weg is naar een beter samenleven."  ?