Gemeenteraad juni : mogelijk strafrechterlijk onderzoek in asbestdossier

24 Juni 2011

Op de gemeenteraad van gisterenavond werd de asbestvervuiling in de speeltuin van het Ninoofse stadspark uitvoerig besproken. Gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel drong, gezien de ernst van de feiten, aan op een klacht vanwege de stad tegen onbekenden. Schepen van Leefmilieu Marc Nachtergaele sloot die optie niet uit, maar wil de bevindingen van studiebureau Ecorem afwachten om op basis van hun conclusies eventuele gerechtelijke stappen te ondernemen. Dat de affaire ernstige financiële consequenties zal hebben, staat nu reeds vast. Op basis van het eerste plaatsbezoek van Ecorem adviseerde het studiebureau de site bij droog weer te besproeien om het opwaaien van stof te voorkomen. Indien de resultaten van de staalanalyse die Groen! vorige week liet uitvoeren bevestigd worden ? in een mondelinge toelichting verklaarde het labo dat er eveneens asbestdeeltjes teruggevonden werden die slechts met de microscoop waarneembaar zijn ? staat de stad een zware saneringsoperatie te wachten en lijkt afgraven en heraanleg de enige optie.

Dat brengt ons uiteraard meteen op de vraag wie dat zal betalen. Cruciaal is natuurlijk de herkomst van de asbestvervuilde grond. Op de gemeenteraad deelde het stadsbestuur mee dat na controle bleek dat grond werd gebruikt van drie verschillende locaties: 1. aangevoerde grond door de aannemer ? geattesteerd 2. aangevoerde grond van een opslagplek achteraan het containerpark ? niet geattesteerd 3. grond die hergebruikt werd uit de site van het stadspark zelf ? geattesteerd De aangevoerde grond van de opslagplek achteraan het containerpark is volgens het stadsbestuur gezeefd met een zeefinstallatie met maat 20mm. Aangezien er brokken eternit teruggevonden werden van 4 à 5 cm groot lijkt het uitgesloten dat de vervuiling van deze aanvoer afkomstig is. Begin deze week circuleerde de hypothese dat de asbestvervuiling mogelijk door de werkzaamheden uit de grond naar boven gewoeld werden, maar ook die hypothese lijkt weinig waarschijnlijk. Noch bij de renovatie van het oud zwembad - waarbij ook in de diepte werd gewerkt -, noch bij de aanleg van het nieuw zwembad, de academie of BKO 't Kadeeken werd asbest aangetroffen. Dat dan uitgerekend op de site van de speeltuin asbest opduikt, lijkt opnieuw weinig waarschijnlijk. Het onderzoek van Ecorem zal ongetwijfeld al enigszins duidelijkheid scheppen. Toch meent Groen! dat een gerechtelijk onderzoek onvermijdelijk is. De aansprakelijkheid voor de vervuiling zal in ieder geval onderwerp uitmaken van een juridische procedure. Groen! drong eveneens aan op een infovergadering voor de buurtbewoners, eens Ecorem zijn definitief besluit heeft afgeleverd. Enkel door een open communicatie over de ernst van de vervuiling en de te nemen maatregelen kan de ongerustheid bij de mensen gemilderd worden.