Halfstraat Aspelare : Open VLD vernietigt open ruimte…

11 April 2012

Halfstraat Aspelare : Open VLD vernietigt open ruimte…

In oktober stapten we nog tevreden de gemeenteraad uit: na een interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel bleek dat de stedenbouwkundig ambtenaar een grote verkaveling van nv Fico, gelieerd aan bingokoning Willy Michiels aka 'de chipper', een negatief advies had gegeven. De opluchting bij de aanwezige buurtbewoners was groot, want hiermee leek die verkaveling definitief van de baan. Maar blijkbaar is in Ninove alles mogelijk.  Het dossier is moeilijk te bevatten. Fico probeerde immers 26 halfopen bebouwingen te realiseren op een kleine lap grond, midden in 'woongebied met landelijk karakter'. De regelgeving is op dat vlak duidelijk: daar kan enkel bebouwing komen overeenstemmend met de reeds aanwezige bebouwing  ? open bebouwing dus om op die manier het landelijke karakter van de omgeving niet al te zeer aan te tasten.

Het Ninoofse stadsbestuur van Open VLD-CD&V-LDD deed ondanks het protest van de buurt weinig om de verkaveling tegen te gaan. Een 'voorwaardelijk' (lees: laat ons de scherpe kantjes wegwerken, maar Fico kan eigenlijk zijn gang gaan) gunstig advies, een vlotte goedkeuring van het wegentracé? De belangen van een projectontwikkelaar waren overduidelijk belangrijker dan de geldende wetgeving en de belangen van de buurt. Ninove en projectontwikkelaars, met dit stadsbestuur zijn het dikke vriendjes.

"Maar na het tweede negatief advies van de stedenbouwkundige ambtenaar dachten we dat de zaak achter de rug was," verklaart raadslid Wouter Vande Winkel, "maar dat was buiten de bestendige deputatie van de provincie gerekend, in het bijzonder van gedeputeerde Marc De Buck van Open VLD die nv Fico een uitzondering toekende."

De notulen van de bestendige deputatie (het 'schepencollege' op provinciaal niveau) zijn redelijk hallucinant. In eerste instantie wordt een samenvatting van het dossier gegeven met een oplijsting van alle negatieve adviezen en bezwaren waarmee het project geconfronteerd werd ? en dat zijn er wel behoorlijk wat, we hebben ze onderaan voor de volledigheid overgenomen. Vervolgens neemt de bestendige deputatie zonder enige motivatie de redenering van de nv Fico over.

Die redenering is nogal eigenaardig. De nv Fico heeft het aantal woningen beperkt van 25 tot 23, door twee loten open te laten (één lot dat als parking dient en één lot als speeltuin). Die kleine inperking kan onmogelijk tegemoet komen aan de onderstaande opmerkingen die de diverse instanties over het project formuleren. Het belangrijkste negatieve advies komt van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, die zich klaar en duidelijk over het project uitspreekt: "De verkaveling voorziet 25 loten, waarvan 20 loten halfopen bebouwing; dit leidt niet alleen tot een relatief grote bouwdichtheid, maar vooral zijn deze halfopen bebouwingen niet in overeenstemming met de aldaar voorkomende kleinschalige verspreide open bebouwingen; dit betekent dan ook een schaal- en stijlbreuk die afbreuk doet aan de aldaar gegroeide stedenbouwkundige aanleg". Het advies doet er nog een schepje bovenop en stelt: " Als conclusie dient gesteld te worden dat het voorliggende verkavelingsplan totaal onaanvaardbaar is. Het plan dient herwerkt te worden in die zin dat enkel aan de Halfstraat een aantal open bebouwingen kunnen toegestaan worden."

"Het is klaar en duidelijk dat een inperking van het project met twee woningen niets verandert aan de fundamentele opmerkingen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar," stelt gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel, "Dat de nv Fico in staat is om de bestendige deputatie ertoe te bewegen alle negatieve adviezen naast zich neer te leggen en toch groen licht krijgt voor dit dossier is volstrekt onaanvaardbaar."

Het kartel sp.a-Groen laat het dossier niet los. We tekenen zeker beroep aan bij de bestendige deputatie om de vergunning te schorsen.

Indien die schorsing er niet komt, rest ons enkel nog de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Probleem is daar wel dat dit een dure procedure is die je niet zonder advocaat kan opstarten," vertelt voorzitter Jordy De Dobbeleer, "Als het zo ver komt en we kunnen geen klacht indienen bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt dit een typisch dossier waarin de macht van het geld wint."

De andere negatieve adviezen:

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling "Het betreft hier woongebied met landelijk karakter. Het kan niet de bedoeling zijn in een dergelijke omgeving een woningdichtheid te realiseren die belastend is voor deze open ruimte en de omgevende agrarische dynamiek. We gaan er van uit dat enkel bebouwing langs de Halstraat de optie was van het gewestplan en als dusdanig haalbaar is."Onroerend Erfgoed: ongunstig advies, men stelt behoud en restauratie van het geïnventariseerde erfgoed 'Hof ter Schuren' voor (--> ondertussen gesloopt!)Agentschap voor Natuur en Bos: ongunstig advies

  • ontbreken totaalvisie
  • beperkte stedenbouwkundige voorschriften
  • afvoeren regenwater naar Beverbeek mag geen negatieve gevolgen hebben voor leven in beek

Openbaar onderzoek

  • te grote bouwdichtheid en verstoring van de landelijke bebouwingswijze
  • toename verkeersdruk
  • bestaande wegenis is niet aangepast
  • gelegen nabij natuurgebied
  • gelegen in overstromingsgebied van de Beverbeek