Meerjarenplan OCMW zet krachtlijnen uit

06 December 2013

Meerjarenplan OCMW zet krachtlijnen uit

Op de jongste OCMW-raad werden de beleidsplannen voor de komende 6 jaar vastgelegd. De meest opvallende plannen zijn de bouw van een der­tig­tal nieuwe senioren­flats op de vroegere rusthuis­site van Denderwindeke ( lees meer) en de inrichting van 2 ont­moet­ings­cen­tra voor senioren in Denderwindeke en Ninove.hier

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer licht toe: "Deze bouwplannen bevestigen de wil van dit stadsbestuur om de vergrijzingsuitdaging aan te gaan. De komende jaren leggen we ook de plannen vast voor een nieuw rustoord. Waar dit zal komen is op dit ogenblik nog niet duidelijk maar de bouw ervan zal sowieso niet voor de komende 6 jaar zijn. We willen deze keer ten volle van de subsidies van de hogere overheden genieten en dat vraagt enkele jaren geduld."

De meerjarenplanning geeft ook de prioriteiten van het sociaal beleid weer. Zo wordt er meer ingezet op het bestrijden van armoede, met de focus op het onrechtvaardigste van alle vormen de kinderarmoede, en schulden.

Ocmw-voorzitter Lieven Meert (sp.a-Groen) licht de focus op (kinder-)armoede toe: "De cri­sis is al lang geen mod­e­wo­ord meer, dagelijks merken we er hier in het OCMW de schri­j­nende gevol­gen van. Stud­ies tonen aan dat 15% van de mensen in armoede leven. Dit moeten we onder ogen dur­ven zien en daarom zetten we de komende 6 jaar in op het bestri­j­den van armoede. Het OCMW wil kinderen zo vlug mogelijk uit de armoede halen en zo hun kansen op een sta­bieler leven later aanzien­lijk vergroten.  Zo willen we gaan sen­si­bilis­eren voor deel­name aan het kleuteron­der­wijs, het toe­ganke­lijk maken van vrije tijd en cul­tuur via de kansen­pas, het opzetten van een speel-o-theek, een buddy-project zoals in Zottegem,?"

De stijgende vraag om hulp voor schuldbemiddeling bij het OCMW liegt er niet om. We willen ook de aandacht leggen op preventie en nazorg. Pre­ven­tie onder de vorm van sen­si­bilis­er­ingscam­pagnes, weer­baarhei­d­scur­sussen, bewust­word­ing en prak­tijkcur­sussen over bud­get­be­heer. De actie van de 'spe­ciale red­ders' (lees hier) in het zwem­bad De Kleine Den­der afgelopen zater­dag (n.a.v. de Dag zonder Krediet) was al een mooie aan­loop. Ook aan nazorg willen we werken om de mensen die na hun begelei­d­ing er weer alleen voor staan, te helpen om niet te hervallen.

In het bestuursakkoord werd voor het OCMW de nadruk gelegd op haar rol in het begeleiden van kwetsbare groepen naar een job. Het aantal sociale tewerkstellingsplaatsen die het OCMW beschikbaar stelt, wordt verhoogd van 23 in 2014 naar 36 plaatsen in 2019. We zien werken als dé manier om te integreren maar het zorgt tevens voor de nodige sociale vaardigheden en financiële zekerheid.

Om al deze dien­stver­len­ing en nog meer, voor iedereen gemakke­lijk toe­ganke­lijk en vooral duidelijk te houden, is duidelijke struc­tuur nodig.  Er komt één cen­trale plaats in Ninove waar de burger terechtkan met alle sociale vra­gen. Dit Soci­aal Huis zal samen met de stad worden opgezet in het vroegere post­ge­bouw. Naast dit laag­drem­pelig aanspreekpunt zullen er ook externe dien­sten zitda­gen kun­nen houden. We bieden niet alleen een plaats aan waar mensen naar­toe kun­nen komen, maar we gaan ook actief met infor­matie naar de mensen toe stap­pen, vooral dan naar de meest kwets­baren. Dat zullen we doen in samen­werk­ing met verenigin­gen waar armen het woord nemen (Tele­di­enst) door onder andere infor­matieav­on­den te bieden, vraagge­sprekken te organ­is­eren enz. daar­naast moet een sterk uit­ge­bouwd vri­jwilliger­snetwerk de antenne vor­men van informatie-uitwisseling in alle deelgemeenten.

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer besluit: "Met deze meerjarenplanning is het duidelijk dat we de maatschappelijke uitdagingen aangaan: de vergrijzing, de armoede en mensen leiden naar een waardige job. We kiezen voor een positief verhaal. Dat is - als ik collega's in andere gemeenten mag geloven - niet overal het geval."