RED ONZE KOUTER: Neen aan leemontginning Denderwindeke!

26 Maart 2015

RED ONZE KOUTER: Neen aan leemontginning Denderwindeke!

Een van de mooiste kouters van ons Ninoofs landschap wordt door het BOD Leem (Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek) bedreigt. Het is duidelijk dat dit plan duidelijk op maat geschreven is van de grote industrie en onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor de bevolking, landschap en milieu. Wat betekent dit concreet?de aantasting van onze waardevolle kouters

  • teloorgang 12,03 hectare landbouwgrond
  • 320.235m³ zal worden afgegraven en vervoerd
  • negatieve invloed op gezondheid van omwonenden (o.m. stofvorming ontginning, bijkomend zwaar verkeer)
  • 40 vrachtwagens per dag waarbij heel wat woonkernen moeten worden doorkruist waaronder Denderwindeke. Dit betekent om de 12 minuten een extra vrachtwagen in Linkebeek, Vreckom, Rozelaarsstraat, ?met alle gevolgen voor de zachte weggebruiker.

De diepte waaruit men mag afvragen is volgens het BOD onbegrensd en er wordt geen fasering opgelegd. Nadien dient men 'het landschap te herstellen' maar wat het opvullen van de put betreft, maakt het BOD al direct volgende opmerking: "Aangezien echter geen garanties kunnen gegeven worden met betrekking tot de beschikbaarheid en de kwaliteit van de opvulgronden (zowel met betrekking tot de verontreinigingen, landbouwkundige waarde als bv. doorlatendheid voor water), vormt dergelijk herstel niet steeds het meest geschikte inrichtingsvoorstel."

De kans is reëel dat na de ontginning de putten worden opgevuld met verontreinigde grond!

Zelfs het eigen adviesorgaan van de Vlaamse overheid (SARO, strategische adviesraad ruimtelijke ordening) vraagt zijn eigen administratie om het gebied te Denderwindeke te schrappen door de vele negatieve gevolgen!

Wat te doen?

Momenteel bevinden we ons in de fase openbaar onderzoek, alle bezwaren dienen te worden ingediend tegen 3 april 2015 ten laatste. Wij hebben een standaardbezwaar opgemaakt (zie onderaan) dat bovenstaande pijnpunten blootlegt. U kan dit bezwaar gebruiken, afdrukken en ondertekenen. De bezwaren mogen worden neergelegd bij de dienst ruimtelijke ordening op het stadhuis van Ninove, Centrumlaan 100, of aangetekend worden opgestuurd naar: Vlaamse Regering, Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel.

Spreek gerust ook buren aan, hoe meer bezwaarschriften hoe sterker we staan t.o.v. de Vlaamse regering. Meerdere bezwaarschriften op 1 adres zijn mogelijk.

Hopelijk worden we gehoord en kunnen we onze kouters en onze gezondheid behouden!

BIJLAGEN:
bezwaar_grup_oppervlaktedelfstoffenzone_vlaamse_leemstreek_denderwindeke200315.pdf