Trage wegen gaan vooruit

21 Januari 2015

Trage wegen gaan vooruit

Voorzitter Jordy De Dobbeleer is bijzonder tevreden over de  samenwerkingsovereenkomst van de stad met de vzw Trage Wegen om in Denderwindeke, Lieferinge,  Voorde, Nederhassel en Aspelare een tragewegenplan op te stellen. Trage wegen zijn buurtwegen die vaak een veel gebruikte link vormen tussen de wijken en de dorpskernen. Op termijn worden alle trage wegen in Ninove in kaart gebracht. De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een 'wenselijkheidskaart', die per deelgebied uittekent welke trage wegen geherwaardeerd moeten worden. De Dobbeleer, die in Meerbeke al actief was in een inventarisatieproject, benadrukt het belang van een herwaardering. "Trage wegen vormen een belangrijke schakel tussen wijken en dorpskernen, niet alleen omdat ze vaak enkel gebruikt worden door voetgangers en fietsers en dus per definitie een veilig traject vormen, maar ook omdat ze in veel gevallen een kortere route bieden," vertelt De Dobbeleer, "Groen wil verplaatsingen met de fiets sneller en comfortabeler maken, en  dan is de herwaardering van de trage wegen absoluut noodzakelijk." Uiteraard is het niet de bedoeling enkel plannen op te stellen.  Het tragewegenplan biedt de stad een duidelijke blik op welke wegen prioritair aangepakt moeten worden. "Een tragewegenplan is bovendien een voorwaarde om subsidies te bekomen van de provincie," zegt De Dobbeleer, "Eens we voor een deelgebied een tragewegenplan hebben, kunnen we projecten voor bewegwijzering tot 60% laten subsidiëren en ? belangrijker nog ? herinrichting en verbeteringswerken aan trajecten tot 40%. Met de budgetten die we voorzien hebben in de meerjarenplanning kunnen we de komende jaren toch fors investeren in dit project."

De Dobbeleer is tevreden dat het stadsbestuur hiermee vorm geeft aan de intentie om niet alleen de verkeersveiligheid te verhogen, maar ook om meer te investeren in de deelgemeenten, waar toch het gros van de trage wegen gelegen is. "De problematiek van de slechte toestand van vele trage wegen leeft overigens enorm," vertelt De Dobbeleer, "Het was op de LEADER-bijeenkomsten in de betrokken dorpen haast altijd een belangrijk thema voor de bewoners."

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel verzekert overigens dat het niet bij deze vijf deelgemeenten blijft: "We kozen nu voor de vijf deelgemeenten waar de stad met het LEADER-project bezig is, maar de komende twee jaar zouden ook de andere deelgemeenten aan bod moeten komen. Op die manier hebben we een goede basis om de geplande investeringen uit te werken en een langetermijnvisie die niet alleen deze bestuursperiode nuttig zal zijn."